Arbeidskjøperne angriper faglige rettigheter med henvisning til ”styringsretten”, mens arbeiderne er bundet av fredsplikten!

Styringsretten betyr at arbeidskjøperne har rett til å lede og fordele arbeidet etc slik det allerede ble fastsatt i Verkstedsoverenskomsten av 15. april 1907: "..anerkjennes arbeidsgiverens rett til å lede og fordele arbeidet, og anvende de maskiner og arbeidsmetoder de finner tjenelig, og anta, beskjeftige og avskjedige arbeidere, hva enten disse er organiserte eller ikke,..”

Faglig opposisjonelle og syndikalister reagerte sterkt på disse avtalene. Avtalene anerkjente kapitalistklassens makt og maktutøvelse. Og dessuten hadde arbeiderorganisasjoner kunnet styre deler av arbeidet på arbeidsplassen ved at de kontrollerte arbeidskrafta - nå gikk arbeidskjøperne til kamp mot dette. Noen ordninger har overlevd  til nyere tid, men de møter hard motstand: Jfr. retten havnearbeidere har til å utføre arbeidet ifølge ILO konvensjon, som nylig ble satt tilside av Høyesterett med henvisning til EØS avtalens ”friheter”.

Verkstedsoverenskomsten av 1907 var også en tidsbindende avtale som ga arbeidsfred i tariffperioden og det ble et ulikt forhold mellom arbeider og kapitalist ved at arbeidskjøperne bestemte på arbeidsplassen etc. Vi har skrevet mye om dette og det er bare blitt verre med Hovedavtalen og arbeidslovgivningen. Arbeidskjøperne og staten bruker nå mer og mer åpent denne styringsretten, som i realiteten er et uttrykk for at vi lever i et økonomisk diktatur med en politisk fasade. Forarbeidene til Arbeidsmiljøloven viste usminket hva dette dreier seg om:

Ot.prp.nr. 3 (1975-1976) s. 31: Etter departementets mening må en derfor, slik arbeidervernloven gjør, fortsatt bygge på de tre grunnleggende forutsetninger for den individuelle arbeidsavtale, nemlig arbeidsgiverens styringsrett, arbeidstakerens arbeids- og lydighetsplikt, og arbeidsgiverens omsorgsplikt.(Arbeidsmiljøloven er taus, men forutsetter styringsrett: Tjenestemannsloven har §§ 12 og 12A og Ferieloven har § 6.Sjømannslovens har § 39)

Styringsretten, arbeidstakernes arbeids- og lydighetsplikt og arbeidskjøpernes  såkalte "omsorgsplikt" ligger til grunn   for lov- og tariffavtaler. Den siste ”arbeidsgivernes omsorgsplikt” gir arbeidstakerne en del rettigheter, og begrenser til en viss grad styringsretten, men nå er det ”nye” tider og da turer arbeidskjøpere fram:

En Norwegian pilot skrev i forbindelse med streiken i Norwegian for noen år siden at  "Nå er det slik i norsk arbeidsliv at vi er mellom forhandlinger, i såkalt fredstid og har ingen aksjonsformer som er lovlig som for eksempel streik. Selskapet har derfor kunnet ture frem som de har villet uten at vår pilotforening har kunnet gjøre annet enn å melde saker inn for arbeidsretten. Rettsvesenets kvern maler dessverre sakte og i mellomtiden har selskapet kommet opp med nye krumspring. Alle saker som har blitt prøvd så langt har gitt pilotforening medhold på avtalebrudd, men i mellomtiden har selskapet funnet på noe nytt."

Dette er ett av mange eksempler som viser at arbeidskjøperne kan rasere arbeidsforhold, mens arbeidstakerne er tvunget til passivitet og resignasjon på grunn av "fredsplikten". Vi  siterer NSF `s uttalelse til "generalstreiken" den 28.  januar ifjor:

"Viktigere enn å se på hva som er lov, er å se på hva som er rett. Lover og tidsbindende avtaler med fredsplikt (resignasjonsplikt) knebler fagbevegelsen og hemmer og passiviserer oss i kampen for anstendige vilkår!

Arbeidskjøperne og staten derimot har en rekke lovlige muligheter til å sabotere lønns- og arbeidsvilkår som er inngått: De kan omgjøre stillinger og bruke "styringsretten" sin, de kan sette opp prisene, forringe kvaliteten på det vi kjøper, permittere eller si opp arbeidere. Staten kan devaluere, endre lover og drive en økonomisk politikk som driver arbeidskamerater ut i arbeidsløshet, og som gjør det vanskelig for oss å leve."

Det er med andre ord ikke to likeverdige parter i arbeidslivet slik det blir framstilt, og det er derfor det trengs en fri og kjempende fagbevegelse som kjemper mot dette, og det systemet som er opphav til uretten  og som lar uretten og utbyttinga fortsette!

 

 Skrevet av LS av NSF @ Tue, 21 Feb 2017 15:22:54 +0000