100 års jubileet til NSF: 1916-2016

Norsk Syndikalistisk Forbund (NSF) arrangerte den 29. oktober et møte som en start på 100 års jubileet. Det ble holdt i et trehus i Grunerløkka i Oslo, og det var et meget godt oppmøte. Hilsner ble framført fra IAA- sekretariatet (med sete i Polen) av generalsekretæren, en kamerat fra Solidarity Federation -Manchester, og en kamerat fra Ørestad LS, som er en IAA ”venne”organisasjon. Senere på kvelden kom det ni transportarbeidere, og en av dem gjorde en hilsen til NSF.

Det var først en innledende tale om stiftelsen av NSF den 28. desember 1916 og de mange direkte aksjonene organisasjonen førte de neste årene. NSF sine lokale samorganisasjoner agiterte tidlig for å ta åttetimersdagen, og begynte å agitere for sekstimersdagen så tidlig som i 1919. En helsearbeider/historiker, som skriver to bøker om NSF, talte deretter om arbeidet til den lokale samorganisasjonen i Rjukan, et samfunn hvor NSF hadde 600 medlemmer i 1920. Han fortalte også hvordan LO lokalt noen ganger samarbeidet, mens i andre sammenhenger undergravde de NSF og dets direkte aksjoner i betydelig grad.

En annen taler fortalte om NSFs aktiviteter i tjue- og trettiårene. NSF sluttet seg til IAA da internasjonalen ble opprettet i 1922, og har siden tatt aktivt del i den. NSF fortsatte med den faglige organiseringen i tjue- og trettiårene. De hadde også en kvinnegruppe (kalt Samhold) som deltok aktivt i organiseringsarbeidet til NSF. Flere av gruppas medlemmer ble arrestert under andre verdenskrig for ulovlig arbeid mot nazistene.

Den eldste nåværende NSF veteranen snakket om NSF aktiviteter fra andre verdenskrig til reorganiseringen i 1977. NSF samarbeidet i denne perioden med revolusjonære syndikalister i Sverige, siden SAC hadde tatt en reformistisk utvikling, og med danske kamerater. Han snakket også om reorganisering av NSF i 1977 og det faglige arbeidet han og andre NSF kamerater hadde i metallindustrien. Det hadde vært noen viktige, ulovlige streiker i denne sektoren som hadde radikalisert arbeiderne.

Den største delen av arrangementet var om arbeidskonflikter som NSF medlemmer hadde tatt del i og/eller støttet. For å nevne noen: NSF hadde et par år etter reorganiseringen i 1977 en egen aksjon mot et gatekjøkken som var vellykket, det ble fortalt om undertrykkelse mot NSF fagforeningsaktivister, en kamerat snakket om aktivitetene til NSF "laget" under førskolelærernes ulovlige streik i 1987, en annen om støtten til de ulovlige streikene på Tollpost-Globe (stor transport terminal) i 1992 og SAS - Hotell konfliktene i 1992 og 1993. Takket være disse konfliktene fikk titusener av arbeidere i disse og andre bransjer faste isteden for midlertidige kontrakter! Det ble også nevnt arbeidskonflikter opp til i dag.

Aktivister fra fagforeningene ved SAS-hotellet, Tollpost- Globe og andre fagforeninger deltok på en NSF konferanse i april 1996 om Direkte aksjon. To bryggearbeidere fra Liverpool, som var i streik, deltok også på denne konferansen. Disse ble så introdusert for enda flere norske fagforeninger og klubber, og det var starten på et omfattende og viktig solidaritetsarbeid fra lokale norske fagforeninger til for Liverpools bryggearbeidere.

SF kameraten, og en annen kamerat, snakket om dette støttearbeidet for havnearbeiderstreiken i Liverpool på nittitallet, og også om det omfattende solidaritetsarbeidet blant norske lokale fagforeninger for den britiske gruvearbeiderstreiken i 80- åra. SF kameraten snakket også om situasjonen i dag, og så tydelig koblingen mellom den norske regjeringas planer om å privatisere jernbanen, og privatiseringa i i Storbritannia: De har vært en katastrofe i Storbritannia og nå vil den norske regjeringa kopiere dem!

NSF aktivister var aktive i å etablere lokale støttekomiteer for arresterte arbeidere i Chile og Bolivia i på slutten av søttitallet, og medlemmene tok aktivt del i støttearbeidet for arresterte arbeidere i Polen etter unntakstilstanden i desember 1981. En kamerat fra ZSP informerte så om situasjonen for polske arbeidere i dag, og hvordan Polen forsøker å markedsføre landet som et lavkostland for å tiltrekke seg investeringer. Talen var også om ZSPs arbeidskonflikter som det er mange av, og hvordan de organiserer seg mot regjeringas og arbeidsgivernes politikk.

Den svenske kameraten holdt en tale om privatiseringene i Sverige som er omfattende. Han sa også at lovgivningen i Sverige gjør det enklere for minoritetsorganisasjoner å forhandle enn i Norge, og fortalte om arbeidskonflikter som har vært, eller er, organisert av Ørestad LS. Det ble også informert om at Ørestad LS, danske kamerater og NSF vil starte et skandinavisk samarbeid.

Alle disse eksemplene og mange flere viser betydningen av internasjonal solidaritet og internasjonal organisering. Betydningen av NSFs medlemskap og aktive deltakelse i Internasjonale Arbeider- Assosiasjon (IAA) siden 1922 ble nevnt i alle talene om de forskjellige tiårene.

Denne markeringen ble holdt i tider hvor arbeidsgivere og staten angriper arbeidernes rettigheter på alle felt. Det er lavere oljepris i forhold til for noen år siden, og det blir brukt som påskudd for å angripe olje -arbeidernes vilkår og rettigheter, og de kaster tusenvis ut i arbeidsledigheten, mens oljeselskapene fortsatt har skyhøye fortjenester.

Og for ett og et halvt år siden streiket piloter i Norwegian for retten til å være ansatt der de faktisk utfører sitt arbeid, og ikke via andre selskaper. Havnearbeidere kjemper, og har i enkelte havner vært i streik / konflikt i tre år for tariffavtaler og for retten til å utføre arbeidet i henhold til internasjonale konvensjoner (ILO). Og i oktober var det en fire uker lang lokførerstreik som krevde en felles standard i utdanningen, slik at den blir uavhengig av de forskjellige togselskapene som oppstår når privatiseringsplanene av jernbanen vil bli satt ut i livet i 2017/18.

På grunn av denne situasjonen, hvor det norske trepartssamarbeidet og klasse- samarbeidsmodellen knirker i sammenføyningene, har NSF fått flere forespørsler om nye former for arbeidskamp og anarkosyndikalisme i det siste halvannet året, enn i den mer "stille" perioden fra året 2000!Skrevet av LS av NSF @ Thu, 15 Dec 2016 20:03:25 +0000