For 99 år siden: NSF skulle knuses og utenlandske syndikalister ble utvist!

Norsk Syndikalistisk Føderasjon ble stiftet fra romjulen 1916 til nyåret 1917. En betydelig del var utenlandske syndikalister som dro til Norge for å arbeide, og NSF ble etter stiftelsen møtt av et massivt angrep fra arbeidsgiverne og staten.

Arbeidsgiverne i bygge- og anleggsbransjen vedtok den 28.mars 1917 en egen ”handlingsplan” mot syndikalistisk virksomhet:

1. Arbeidsgiverforeningen henstiller til alle arbeidsgivere, tilsluttet foreningen, paa bedste og hurtigste maate avskedige utenlandske syndikalister.
2. Arbeidsgiverforeningen henstiller likeledes til andre arbeidsgivere utenfor Arbeidsgiverforeningen å følge samme taktik.
3. Alle arbeidsherrer paalegges øieblikkelig at indberette til Arbeidsgiverforeningen nøiaktig navn og alder på hver avskediget utenlandsk  syndikalist, og maa ingen efter denne dag intagen utenlandsk arbeider beholdes i arbeidet uten efter konferance med Arbeidsgiverforeningen, der paatar seg at føre fortegnelse over utenlandske syndikalister.
4. Arbeidsgiverforeningen søker at oppnaa at Stat og Kommuner ikke indtar utenlandske syndikalister i arbeidet, og stiller sig til tjeneste med opplysninger med hensyn til hvem der ikke bør indtages.
5. Det bør søkes foranlediget, at myndighetene anvender alle lovlige midler til at fjerne de avskedigede, utenlandske urostiftere.

Den samme handlingsplanen ble behandlet og vedtatt i Centralstyret i Norsk arbeidsgiverforening i august 1917.

I forbindelse med konflikter hadde arbeidsgiverne kontakt med og hjelp av lokale politimyndigheter for å få utvist syndikalister. I januar 1918 ble politimyndighetenes arbeid samordnet. Ved hjelp av fremmedlovgivningen som hadde blitt skjerpet under 1. verdenskrig benyttet nå myndighetene anledningen til å utvise aktive revolusjonære fra landet.

Forfølgelse og utvisning av syndikalister var en av de viktigste grunnene til at syndikalistene ble svekket, men også mange, for eksempel svenske arbeidere, forsvant fordi arbeidsgiverne rett og slett nektet dem arbeid. Det var også mange som mistet sitt leieforhold når det gjaldt bolig og disse ble utvist med hensyn til løsgjengerloven!

NSF utfordret sentralismen i LO og var kraftig imot inngåelse av tariffavtaler med fredsplikt, og NSF hadde med sine direkte aksjoner mange sympatisører utover sine egne rekker. NSF ble oppfattet som en konkurrerende organisasjon til LO, og ledelsen i LO sørget for at utvisningene skjedde rolig og uten protester av særlig grad.

 

 

 

 Skrevet av LS av NSF @ Wed, 10 Feb 2016 18:11:18 +0000